Get in touch with us!

Azure Automation DSC Onboarding Classic VM

This blog describes how to onboard multiple VM’s to Azure Automation.

From an administration computer: First login to both ASM and ARM

Add-AzureAccount
Login-AzureRmAccount

Here is the function that installs the Azure Automation DSC extension on the VM. The script originated from this site,

https://azure.microsoft.com/sv-se/documentation/articles/automation-dsc-onboarding/

To be able to onboard a huge amount of vm’s we need to make some kind of loop and that’s what I have done.

 
function sVm {
  param(
  $VMName,
  $ServiceName,
  $AutomationAccountName,
  $AutomationAccountResourceGroup
  )

  # fill in the name of a Node Configuration in Azure Automation DSC, for this VM to conform to
  $NodeConfigName = ''

  # get Azure Automation DSC registration info
  $Account = Get-AzureRmAutomationAccount -Name $AutomationAccountName -ResourceGroupName $AutomationAccountResourceGroup
  $RegistrationInfo = $Account | Get-AzureRmAutomationRegistrationInfo
  # use the DSC extension to onboard the VM for management with Azure Automation DSC
  $VM = Get-AzureVM -Name $VMName -ServiceName $ServiceName
  $PublicConfiguration = ConvertTo-Json -Depth 8 @{
   SasToken = ''
   ModulesUrl = "https://eus2oaasibizamarketprod1.blob.core.windows.net/automationdscpreview/RegistrationMetaConfigV2.zip"
   ConfigurationFunction = "RegistrationMetaConfigV2.ps1RegistrationMetaConfigV2"
  # update these DSC agent Local Configuration Manager defaults if they do not match your use case.
  Properties = @{
    RegistrationKey = @{
     UserName = 'notused'
     Password = 'PrivateSettingsRef:RegistrationKey'
  }
   RegistrationUrl = $RegistrationInfo.Endpoint
   NodeConfigurationName = $NodeConfigName
   ConfigurationMode = "ApplyAndMonitor"
   ConfigurationModeFrequencyMins = 15
   RefreshFrequencyMins = 30
   RebootNodeIfNeeded = $False
   ActionAfterReboot = "ContinueConfiguration"
   AllowModuleOverwrite = $False
   }
  }
  $PrivateConfiguration = ConvertTo-Json -Depth 8 @{
   Items = @{
     RegistrationKey = $RegistrationInfo.PrimaryKey
   }
  }
  $VM = Set-AzureVMExtension -VM $vm -Publisher Microsoft.Powershell -ExtensionName DSC -Version 2.6 -PublicConfiguration $PublicConfiguration -PrivateConfiguration $PrivateConfiguration -ForceUpdate
  $VM | Update-AzureVM
} 

Finally, we create a variable with the VM’s and then loop through them.

$allvm=get-azurevm
$allvm.ForEach({
  sVm -VMName ($PSItem.Name) -ServiceName ($PSItem.ServiceName) -AutomationAccountName "[NameOfYourAutomationAccount]" -AutomationAccountResourceGroup "NameOfAutomationAccountResourceGroup"
}) 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe